Back to Top
 
 
 
 

Valberedning

inger h

Sk Inger Hörnfeldt
0721-61 10 04

Valberedningen

  • 10 VALBEREDNING

Moment 1 Valberedning

Av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som ska ske vid ordinarie årsmöte enligt §§ 8–9 samt val av ordförande för ordinarie årsmöte.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga ledamöter två år. Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje ordinarie årsmöte.

Om lokalklubbsstyrelsen så beslutar kan valberedningen ges möjlighet att närvara vid sammanträde.

Valberedningens förslag till val ska överlämnas till lokalklubbsstyrelsen senast fem dagar före det att handlingarna ska vara tillgängliga enligt § 7.

Valbar är endast kandidat som nominerats enligt följande valordning. Senast den 15 november året före årsmöte ska valberedningens preliminära förslag delges medlemmarna. Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte. Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.

Valbar är endast kandidat som nominerats enligt följande valordning.

Senast den 15 november året före årsmöte ska valberedningens preliminära förslag delges medlemmarna.

Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte.

Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.

 Förslaget ska ange;

  • vilken funktion som avses,
  • namn,
  • en kort presentation och
  • uppgift om att den föreslagne kandiderar.

Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december.

Därefter är nomineringen avslutad.

Styrelsen ska, senast en vecka efter nomineringen är avslutad, delge valberedningen en lista över samtliga inkomna förslag.

Om valberedningen så önskar, må den korrigera sitt förslag till årsmöte – dock ska nya förslag inte tillföras. Valberedningens slutliga förslag ska vara styrelsen tillhanda senast fem dagar före det att handlingarna ska vara tillgängliga enligt § 7. Detta, tillsammans med samtliga inkomna kandidatförslag enligt ovan, utgör således de nominerade kandidaterna.

Valberedningen kan, om synnerliga skäl föreligger, ansöka hos distriktsstyrelsen om en extra nomineringsperiod. Den extra nomineringsperioden ska ha en start- och sluttid och meddelas medlemmarna senast tre dagar före starttiden. Den extra nomineringsperioden ska avslutas senast tre dagar före ordinarie årsmöte.

Valberedningen äger vidare rätt att föreslå öppning av nomineringen under pågående årsmöte. Årsmöte får fatta beslut att öppna nomineringen endast om antalet nominerade är otillräckligt för att genomföra de val som ska ske enligt § 7 mom.